For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Veel zelfstandig ondernemers zijn door de coronacrisis plotseling (een groot deel van) hun opdrachten en inkomsten kwijtgeraakt. Niet alle zelfstandig ondernemers zijn echter even hard getroffen. De crisis werkte ongelijk uit voor verschillende groepen en heeft daarmee mogelijk nieuwe ongelijkheden gecreëerd. Dit effect kan worden verzwakt, maar mogelijk ook versterkt door het beleid van de overheid.
Zelfstandigen in Crisis

For English see below.

Achtergrond

Dit onderzoek beantwoordt de vraag in hoeverre de crisis bestaande verschillen tussen zelfstandigen in Amsterdam heeft vergroot en/of nieuwe ongelijkheden heeft gecreëerd, in welke mate het beleid ten aanzien van werk en inkomen (zowel het reguliere beleid als de noodmaatregelen) deze ongelijkheden heeft verscherpt of verzacht, en welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen. Op basis van dit onderzoek worden, in samenspraak met maatschappelijke stakeholders, suggesties gedaan voor aanpassing van (de uitvoering van) het gemeentelijke beleid, zodat de gevolgen van de crisis voor kwetsbare groepen worden verzacht en het beleid robuuster wordt met het oog op eventuele toekomstige crisis.

Onderzoeksvraag 

De centrale vraag van het onderzoek luidt:
Welke effecten heeft de coronacrisis op ongelijkheid tussen verschillende groepen zelfstandig ondernemers in Amsterdam, wat zijn de onderliggende mechanismen die ongelijkheden in verschillende domeinen versterken, wat is de invloed hierop van het overheidsbeleid en hoe kan de effectiviteit van (de uitvoering van) dit beleid bij het beperken van ongelijkheid worden vergroot?

Deze centrale vraag valt in drie deelvragen uiteen.

Effect van de coronacrisis: Welk effect heeft de crisis op de ongelijkheid in werk, inkomen en andere levensdomeinen, zoals gezondheid en wonen? Welke groepen zelfstandig ondernemers, in welke sectoren en beroepen en met welke achtergrondkenmerken (zoals sekse en migratieachtergrond), zijn door de coronacrisis het zwaarst getroffen?

Mechanismen van opeenstapeling: Wat zijn de onderliggende mechanismen die de verschillen in de impact van de crisis voor zelfstandig ondernemers verklaren? Bij welke zelfstandig ondernemers doet zich een cumulatie van achterstanden voor?

Overheidsbeleid: In welke mate heeft het overheidsbeleid de ongelijkheid ten gevolge van de crisis beperkt of versterkt? Onderzocht wordt voor welke groepen (zowel naar sector, bedrijf en beroep als naar achtergrondkenmerken) het beleid de gevolgen van de crisis het meest of het minst heeft verzacht, waarom maatregelen (voor bepaalde groepen) wel/niet werken en wat we hiervan kunnen leren over de effectiviteit van het beleid in het beperken van ongelijkheid.

Onderzoeksmethode

Het onderzoek is interdisciplinair van karakter en combineert juridische, sociologische en economische perspectieven en kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden (mixed methods).

  • Met microdata van het CBS wordt de ongelijkheid tussen zelfstandigen onderzocht en de mate waarin deze door de coronacrisis is veranderd.
  • Met microdata van de gemeente Amsterdam worden de aanvragers van een Tozo-uitkering in kaart gebracht. Deze worden vergeleken met de CBS-data voor alle zelfstandigen.
  • Met behulp van interviews met zelfstandigen en focusgroepgesprekken met consulenten bij de gemeente Amsterdam worden mechanismen blootgelegd die ten grondslag liggen aan ongelijkheid tussen zelfstandigen en de opeenstapeling van ongelijkheden in domeinen als werk, inkomen, schulden, zorg, welzijn en wonen.
  • Verder wordt een aantal ‘klantreizen’ uitgevoerd, waarbij voor een aantal hypothetische zelfstandig ondernemers wordt onderzocht welke mogelijkheden en belemmeringen zij ervaren als zij een beroep (willen) doen op overheidssteun.

 

Self-employed in crisis
 

Background

Many self-employed entrepreneurs have suddenly lost (a large part of) their assignments and income due to the corona crisis. However, not all self-employed have been hit equally hard. The crisis worked out unevenly for different groups and may have created new inequalities. This effect can be weakened, but possibly also enhanced by government policy. This study answers the question to what extent the crisis has increased existing disparities between the self-employed in Amsterdam and/or has created new inequalities, to what extent the policy on work and income (both regular policy and emergency measures) has exacerbated these inequalities and which mechanisms underlie this. Based on this study, suggestions will be made, in consultation with social stakeholders, for adjusting (the implementation of) municipal policies, in order to mitigate the consequences of the crisis for vulnerable groups and make policies more robust with a view to possible future crises.

Research question

The central question of the research is:
What effects does the corona crisis have on inequality between different groups of self-employed entrepreneurs in Amsterdam, what are the underlying mechanisms that amplify inequalities in various domains, what is the influence of government policy on this and how can the effectiveness of (the implementation of) this policy in limiting inequality be increased?

This central question can be divided into three sub-questions.

Effect of the corona crisis: What effect does the crisis have on inequality in work, income and other life domains, such as health and housing? Which groups of self-employed, in which sectors and professions and with which background characteristics (such as gender and migration background), have been hit the hardest by the corona crisis?

Mechanisms of accumulation: What are the underlying mechanisms that explain the differences in the impact of the crisis on self-employed entrepreneurs? Which self-employed experience an accumulation of arrears?

Government policy: To what extent has government policy reduced or increased inequality caused by the crisis? It will be investigated for which groups (both by sector, company and profession as by background characteristics) policies have mitigated the consequences of the crisis the most or least, why measures (for certain groups) do or do not work and what we can learn from this about the effectiveness of policies in mitigating inequality.

Research method

The research is interdisciplinary in nature and combines legal, sociological and economic perspectives and quantitative and qualitative research methods (mixed methods).

  • Using microdata from Statistics Netherlands (CBS), the inequality between the self-employed and the extent to which this has changed as a result of the corona crisis are investigated.
  • The applicants for a ‘Tozo’ benefit are mapped using microdata from the municipality of Amsterdam. These are compared with the CBS data for all self-employed persons.
  • By means of interviews with the self-employed and focus group discussions with consultants at the municipality of Amsterdam, mechanisms are revealed that underlie inequality between the self-employed and the accumalation of inequalities in domains such as work, income, debt, care, welfare and housing. 
  • In addition, a number of 'customer journeys' will be carried out, in which will be examined for a number of hypothetical self-employed entrepreneurs which opportunities and obstacles they experience if they (want to) apply for government support.

 

Prof. dr. P.T. (Paul) de Beer

Projectleider

Dr. W.S. (Wieteke) Conen

Onderzoeker

Dr N. (Niels) Jansen

Onderzoeker

Tevens werkt Fleur Knoppel (stagiaire) ook mee aan dit project. 

Acroniem Zelfstandigen in crisis
Looptijd 1 April 2021 — 30 september 2022
Financiering het onderzoek is mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van het Kenniscentrum Ongelijkheid
Partners AIAS-HSI werkt bij de uitvoering van het onderzoek samen met de gemeente Amsterdam en PZO