For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Hybride werken, ofwel het combineren van vormen van plaats- en tijdsonafhankelijk werk, is in korte tijd een breed geaccepteerde werkwijze geworden. Veel werknemers én werkgevers streven inmiddels naar een vorm van hybride werken, hoewel ook ongeveer de helft van de Nederlandse werkenden een baan heeft die alleen op de bedrijfslocatie kan worden gedaan.

Hybride werken biedt voordelen en kansen, maar brengt ook nadelen en risico’s met zich mee - voor zowel werknemers als werkgevers. Hoe wordt hybride werken ervaren door werknemers en werkgevers en welke factoren (op het niveau van individu, organisatie en wetgeving) zijn hierop van invloed? We analyseren de juridische kaders in het arbeidsrecht rondom hybride werken; de relatie tussen hybride werken en de kwaliteit van werk; in hoeverre werkgevers en werknemers in onderling overleg tot afspraken weten te komen en op welke terreinen mogelijk verdere overheidsregulering gewenst is.

Hiervoor zullen we juridische analyses uitvoeren, wordt bestaande surveydata onder werknemers geanalyseerd, wordt een werkgeverssurvey opgezet en geanalyseerd en worden case studies verricht binnen organisaties.

Het onderzoek zal in wetenschappelijke zin vooral bijdragen aan het gebied van studies waarin de relatie tussen hybride werken en kwaliteit van werk wordt onderzocht. Daarnaast wil het project voor stakeholders op basis van de ervaringen met hybride werken advies geven over afspraken en het al dan niet aanpassen van wetgeving, zodat organisaties hybride werken goed kunnen regelen.

Opbrengsten (‘output’)

Wij zullen allereerst een tussentijdse rapportage schrijven op basis van a) de literatuurstudie over organisatorische vraagstukken met betrekking tot hybride werken, b) de juridische analyses en c) de kwantitatieve analyses van survey data over de relatie tussen hybride werken en de kwaliteit van werk onder werknemers. Deze tussentijdse rapportage is enerzijds een zelfstandig te lezen state of the art overzicht over de kwaliteit en gevolgen van hybride werken, en dient anderzijds als input voor het werkgeverssurvey en case studies die hierop volgen.

Deze tussentijdse rapportage zal in een later stadium uitgebreid en omgewerkt worden tot een eindrapportage, en zal dan tevens de bevindingen van het overige empirische onderzoek en adviezen bevatten. Ook wordt een samenvatting gemaakt van de resultaten voor verschillende doelgroepen, vertaald naar praktische handreikingen. Het eindrapport en samenvatting zal extern worden opgemaakt en beschikbaar gesteld voor alle geïnteresseerde wetenschappers, beleidsmakers, HRM- en Arbo-professionals, werkgevers en werknemers, juristen, sociale partners en het bredere publiek. Het eindrapport en samenvatting zal gepresenteerd worden op de slotconferentie van het project waar zowel wetenschappers als stakeholders uit de praktijk uitgenodigd worden.

Daarnaast zullen wij twee wetenschappelijke artikelen voorbereiden om onze bevindingen te delen.

Tot slot zullen wij op basis van het onderzoek een podcast maken over een spraakmakend thema. Het thema van deze podcast kan bijvoorbeeld gekozen worden tijdens de slotconferentie, in aansluiting op een dan actueel thema of in overleg met de begeleidingscommissie

Financiering

Dit tweejarig onderzoeksproject wordt gefinancierd door Instituut Gak.

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl

Onderzoekers:

Dr. W.S. (Wieteke) Conen

Projectleider

Mr. dr. N.M.Q. (Niels) van der Neut

Faculty of Law

Labour Law

Dr. F.H. (Frank) Tros

Onderzoeker