For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Om rond te kunnen komen moeten huishoudens die een bruto-inkomen op minimumniveau ontvangen, alle beschikbare inkomensondersteuning aanvragen. Het niet benutten van additionele inkomensbronnen leidt uiteindelijk vaak tot betalingsachterstanden en schulden. De laatste jaren komt steeds meer aan het licht dat er Nederlanders zijn met lage inkomens die geen gebruik maken van ondersteuning vanuit de gemeente of rijksoverheid terwijl ze daar wel recht op hebben. Gemeenten zijn op zoek naar wegen om deze ‘verborgen armen’ te vinden, te bereiken en te ondersteunen.
Verborgen Armoede

PROJECT

Naar aanleiding van een subsidieronde in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda in opdracht van het ministerie van SZW, hebben tien gemeenten (te weten Amsterdam, Amersfoort, Almere, Hoekse waard, Kapelle, Krimpenerwaard, Lelystad, Nijmegen, Schiedam, Vlaardingen) een consortium gevormd met vier kenniscentra (te weten UvA, het Nibud, INK. en de HvA) en twee samenwerkingspartners (te weten Over rood en Stichting lezen en Schrijven). Gezamenlijk werken zij aan een project om enerzijds beter te begrijpen wie deze verborgen armen zijn en waarom ze verborgen zijn, en om anderzijds in gezamenlijkheid werkwijzen te ontwikkelen die gemeenten en andere relevante actoren kunnen helpen om verborgen armen te vinden, te bereiken en beter te ondersteunen. Het project is gestart in september 2020, heeft een looptijd van drie jaar en wordt onder leiding van de HvA uitgevoerd.

DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN

Het consortium heeft als gemeenschappelijke doelstelling geformuleerd:

Het identificeren, ontwikkelen, deels implementeren en op meerwaarde beoordelen van mogelijkheden om meer huishoudens waarbinnen sprake is van verborgen armoede te bereiken met materiële en immateriële vormen van ondersteuning die deze huishoudens uiteindelijk in de gelegenheid stellen hun materiële positie zo te verbeteren.

Om het doel van het project te realiseren worden drie praktijkvragen beantwoord:

  • Welke subgroepen verborgen, met name werkende, armen kunnen onderscheiden worden?
  • Welke bestaande vindplaatsen van (verborgen) armen lenen zich ervoor om op grotere schaal te worden ingezet?
  • Welke nieuwe vindplaatsen van (verborgen) armen kunnen opgezet en geïmplementeerd worden wanneer zij van toegevoegde waarde blijken op grotere schaal worden ingezet?

UITVOERING PROJECT: TWEE ONDERZOEKSLIJNEN EN TWEE PRAKTIJKLIJNEN

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden en daarmee de doelstelling van het project te behalen is het project onderverdeeld in twee onderzoekslijnen en twee praktijklijnen.

Onderzoekslijnen
In de eerste onderzoekslijn voert de UvA bestandsanalyses uit op onder andere CBS-bestanden. Deze analyses moet licht werpen op de vraag welke groepen burgers, die in verborgen armoede leven er zijn te onderscheiden naar aard en omvang.

In de tweede onderzoekslijn richten we ons op werkende armen en hun werkgevers en opdrachtgevers. Het NIBUD voert een kwantitatief onderzoek (enquête- en panelonderzoek) en een kwalitatief (interviews en groepsgesprekken) uit onder werkende armen. Daarnaast voeren we een kwalitatief onderzoek uit onder werkgevers.

Praktijklijnen
In de praktijklijnen werken de gemeenten nauw samen met de HvA en INK. om bestaande vindplaatsen in de verschillende gemeenten te beoordelen en verspreidbaar te maken en om gezamenlijk nieuwe vindplaatsen op te zetten, te monitoren, te evalueren en verspreidbaar te maken.

Het resultaat van deze praktijklijn zijn vijf methodiekbeschrijvingen, implementatieplannen en kostenramingen waarvan elke gemeente in Nederland gebruik kan maken die haar burgers die tot dan toe in verborgen armoede leven, beter willen bereiken en ondersteunen.

Daarnaast brengen we in deze praktijklijn de overkoepelende kennis samen die we in het gehele project hebben opgedaan aangaande toeleiding van verborgen armen naar feitelijk gebruik van gemeentelijke voorzieningen in een interventiebeschrijving.

DISSEMINATIE

Het verspreiden van de opgedane kennis en de beschrijvingen die het project oplevert, gebeurt via zoveel als mogelijke kanalen als congressen, studiedagen van koepelorganisaties, het publiceren van artikelen in vakbladen en overige kanalen die tot de beschikking staan van de gemeenten.

Zie de website van de HvA voor meer informatie over de inhoud, projectleiding en nieuwsberichten van het project als geheel.

Onderzoekers:

Dr. W.S. (Wieteke) Conen

Onderzoeker onderzoekslijn 1