For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
In de afgelopen jaren zijn er experimenten in medezeggenschap opgestart in Nederlandse bedrijven en instellingen. Achtergronden, doelstellingen, vormen en resultaten van deze veranderingstrajecten lopen uiteen. De belangrijkste vraag in dit onderzoek is wat deze recente experimenten in de praktijk beogen en of ze voldoende aansluiten bij de veranderingen op de werkvloer en tot meer betrokkenheid leiden van werknemers en nieuwe werkenden (flexwerkers, jongeren, zzp’ers).
Modernisering Medezeggenschap

De behoefte aan modernisering in medezeggenschap is op drie terreinen aanwezig. Het eerste terrein betreft de rol van de OR en directe werknemersparticipatie in organisatieontwikkeling (efficiëntie of effectiviteit van de bedrijfsvoering). Een tweede gebied van veranderingstrajecten betreft het behartigen van werknemersbelangen in HR-beleid en arbeidsvoorwaardenvorming. Een derde terrein van medezeggenschapsvernieuwing betreft de strategie van het bedrijf en de strategische positie van de OR daarin.

Naast een inventarisatie van lopende vernieuwingstrajecten in medezeggenschap, worden 12 case studies uitgevoerd. De focus ligt daarbij op 3 belangrijke doelstellingen van modernisering:

  • verhoging van de betrokkenheid van werknemers;
  • het betrekken van nieuwe groepen werkenden, met name flexwerkers en jongeren;
  • effectievere medezeggenschap en betere kwaliteit van het overleg.

Het wetenschappelijk belang van dit onderzoek ligt ten eerste bij de vraag of – en hoe – medezeggenschap zich meebeweegt met ontwikkelingen op het terrein van arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en bedrijfsorganisaties. Met name of het aansluiting kan vinden bij de diversiteit op de werkvloer (flexwerkers, jongeren, allochtonen, zzp’ers) en meer diffuse organisaties. Ten tweede draagt het onderzoek bij aan verklaringen voor successen (en ook mislukkingen) van moderniseringstrajecten in de medezeggenschapspraktijk. Ten derde worden lopende experimenten in medezeggenschapsmodernisering en behoeften in de praktijk aan (verdere) verandering afgezet tegen de doelstellingen van – en mogelijkheden binnen – de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Dit onderzoeksproject levert het volgende op: 

  • een monitor waarin lopende veranderingstrajecten worden geïnventariseerd;
  • 12 casestudies om inzicht te krijgen in succesfactoren en valkuilen bij vernieuwing;
  • interactieve praktijktool ter ondersteuning van veranderingstrajecten;
  • e-book voor wetenschap, beleid en praktijk;
  • wetenschappelijke en vakpublicaties;
  • slotconferentie.

Dit tweejarig onderzoeksproject wordt gefinancierd door Instituut Gak, op initiatief van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Dr. F.H. (Frank) Tros

Coordinator

 

Acroniem  Modernisering Medezeggenschap
Looptijd  Oct 2017 — Oct 2019
In opdracht van  Instituut Gak
Budget   € 199.591
Partners   In samenwerking met Basis & Beleid