For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Het EUSocialCit-project is een interdisciplinair, Europees onderzoeksproject dat erop gericht is de sociale rechten van EU-burgers en het Europees sociaal burgerschap te bevorderen en versterken. Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door de EU’s Horizon 2020 framework programme for Research and Innovation en bestaat uit een samenwerkingsverband van acht academische instituten en een internationale denktank op het vlak van EU-aangelegenheden.

De hoofddoelstellingen van het onderzoeksproject zijn vijfvoudig. Ten eerste het synthetiseren van verschillende academische benaderingen van Europees sociaal burgerschap in een op hulpbronnen gebaseerd, meerlagig analytisch raamwerk.

Ten tweede het inzicht krijgen in de huidige stand van sociale rechten in de EU, hun relatie tot sociale uitkomsten (zoals sociale ongelijkheid, genderongelijkheid, armoede en bestaansonzekerheid) en beperkingen in hun functioneren.

Ten derde het identificeren van ongewenste uitkomsten die de bestaande institutionele structuur veroorzaakt op het gebied van empowerment, eerlijke arbeidsomstandigheden, sociale inclusie en gendergelijkheid.

Ten vierde inzicht krijgen in de sociale en politieke vraag naar verandering onder burgers, hun houdingen en voorkeuren, alsook de beperking en kansen die deze houdingen en voorkeuren bieden voor de bevordering van de EU-sociale agenda.

Tot slot het ontwikkelen van alternatieve beleidscenario’s om sociale rechten in de EU en Europees sociaal burgerschap te versterken, met name ter ondersteuning van de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten.

Met het oog op het verwezenlijken van deze doelstellingen werkt het EUSocialCit-project nauw samen met diverse belanghebbenden, waaronder maatschappelijke organisaties, sociale partners en overheidsinstanties. Deze samenwerkingsverbanden hebben reeds geleidt tot gezamenlijke evenementen, workshops en training die het bewustzijn vergroten en een vruchtbare dialoog bevorderen met betrekking tot sociale rechten en sociaal burgerschap.

De publicaties die tot op heden uit het EuSocialCit project zijn voortgekomen vind u hieronder.