For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr N. (Niels) Jansen

Faculty of Law
Labour Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15966
  1001 NL Amsterdam
Contact details
 • Achtergrond

  Niels is sinds 2012 als docent en onderzoeker vebonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, afdeling arbeidsrecht en daarvoor werkte hij ruim acht jaar als advocaat. In januari 2019 rondde Niels zijn proefschrift over de representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg af. Niels doceert in de master arbeidsrecht onder andere de vakken collectief arbeidsrecht en socialzekerheidsrecht. Hij is daarnaast coördinator van en docent in het bachelorvak arbeidsrecht en hij begeleidt bachelor- en masterscripties op het terrein van het arbeidsrecht.

  Niels is voorzitter van de opleidingscommissie Nederlandstalige masters van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en was in het verleden lid van de toetscommissie van deze faculteit. Hij is tevens lid van de opleidingscommissie van het Levenbach instituut. In dit instituut werken de vakgroepen sociaal recht van Nederlandse universiteiten samen om onderwijs en onderzoek op het terrein van het sociaal recht te bevorderen.

   

 • Nevenfuncties

  Voorzitter van de opleidingscommissie Nederlandstalige masters van de Faculteit de Rechtsgeleerdheid

  Voorheen lid van de toetscommissie van de Faculteit der rechtsgeleerdheid

  Lid van de opleidingscommissie van het Levenbach instituut

  Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Ontslagrecht

  Auteur van Tekst & Commentaar Arbeidsrecht (Wet Cao en Wet Avv)

  Auteur Losbladige arbeidsrecht (Wet Cao en Wet Avv)

  Diversen - geeft cursussen en lezingen (F/B)

   

 • Publications

  2021

  2019

  • Jansen, N. (2019). Representativiteit van vakbonden is niet alleen een kwestie van leden. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 8(1), 20- 25. [details]

  2023

  2022

  2021

  • Jansen, N. (2021). Een toekomstperspectief voor persoonlijke en huishoudelijke dienstverlening.
  • Ramos Martin, N. E., & Jansen, N. (2021). Job Quality and Industrial Relations in the Personal and Household Services Sector, Country Report: The Netherlands. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies, University of Amsterdam. https://aias-hsi.uva.nl/en/projects-a-z/phs-quality/country-reports/country-reports.html
  • Ramos Martin, N. E., & Jansen, N. (2021). PHS-QUALITY, Job Quality and Industrial Relations in the Personal and Household Services Sector, policy paper The Netherlands. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies, University of Amsterdam.

  2020

  2019

  • Jansen, N. (2019). Overgang, ontslag en wijziging in de greep van de rechtspraak (deel 1: ontslag). ArbeidsRecht, 2019(1), 13-17. [3]. [details]
  • Jansen, N. (2019). Overgang, ontslag en wijziging in de greep van de rechtspraak (deel 2: wijziging). ArbeidsRecht, 2019(2), 3-7. [6]. [details]

  2018

  • Jansen, N. (2018). Collectief onderhandelen en organiseren. In J. H. Bennaars, J. M. van Slooten, E. Verhulp, & M. Westerveld (Eds.), De werknemerachtige in het sociaal recht: Een verkenning (pp. 121-140). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2015

  • Jansen, N. (2015). De verhouding tussen cao-leerstukken en het overgangsrecht onder de WWZ. Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk, 8(7), 4-11. [314]. [details]
  • Jansen, N. (2015). Ontwikkelingen in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 4(3), 141-142. [details]

  2014

  • Jansen, N. (2014). HvJ EU (Parkwood: (vooral) oude wijn in nieuwe zakken: C-426/11, JAR 2013/216 (Alemo-Herron e.a./Parkwood)). Case note on: HvJ EU, 18/07/13 Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2014(1), 76-100. [details]
  • ten Broeke, M., Grosheide, E. F., ter Haar, B. P., Hufman, P., Jansen, N., Ramos Martin, N. A., ... Beltzer, R. M. (2014). De Wet werk en zekerheid - dertig concrete voorstellen tot aanscherping en verduidelijking. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 3(1), 26-42. [details]

  2013

  • Jansen, N., & Opdam, M. (2013). Perikelen rond de deskundigenverklaring bij ziekte: lang niet altijd een noodzakelijk middel. TRA, 5(4), 16-19. [35]. [details]

  2022

  2021

  2020

  2019

  • Jansen, N. (2019). Het slapend dienstverband: van onfatsoenlijk tot slecht werkgeverschap. Tijdschrift voor Ontslagrecht, 2019(2), 57-62. https://doi.org/10.5553/TvO/254253152019003002004 [details]
  • Jansen, N. (2019). Klacht over weigering dispensatieverlening door ILO afgewezen. 297. Case note on: ILO Committee on Freedom of Association, 25/10/19 (Complaint against the Government of Netherlands, presented by Landelijke Belangenvereniging (LBV).). Jurisprudentie Arbeidsrecht, 28(17), 2891-2893.
  • Jansen, N., Poelstra, R., & Zaal, I. (2019). Decentraal overleg in verschillende sectoren. In W. Been, M. Keune, & F. Tros (Eds.), Hoe goed werkt Nederland?: Uitdagingen rond arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en ongelijkheid (pp. 327-359). B + B Vakmedianet BV. [details]

  2018

  • Jansen, N. (2018). Annotatie - Over de hoge lat voor ernstige verwijtbaarheid en het optellen van verwijten. Case note on: PHR, 9/03/18, ECLI:NL:PHR:2018:210 Tijdschrift voor Ontslagrecht, 2018(3), 91-95. [details]
  • Jansen, N. (2018). De cao en het schriftelijkheidsvereiste in het arbeidsrecht. Tijdschrift voor Ontslagrecht, 2018(1), 24-29. https://doi.org/10.5553/TvO/254253152018002001005 [details]
  • Jansen, N. (2018). Over het Albatros-arrest en hoe alleen besef van het verleden ons het heden kan doen verstaan. 60-64. Case note on: HR, 9/02/18, ECLI:NL:HR:2018:180 Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 7(2). [details]

  2017

  2016

  • Jansen, N. (2016). JAR 2016/44. 44. Case note on: ABN AMRO Geschillencommissie (Ontslagadviescommissie), 10/02/16 Jurisprudentie Arbeidsrecht, 25(3). [details]

  2015

  • Beltzer, R. M., Franssen, E. J. A., Jansen, N., te Poel, M. C. A., & Wiersma, K. (2015). Handboek Wet werk en zekerheid. Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]

  2014

  • Helmer, J. L. A., Sprengers, L. C. J., Jansen, N., Koot-van der Putte, E., & Verhulp, E. (2014). Caleidoscopische blik op het cao-recht 2012-2013. In L. C. J. Sprengers, & G. W. van der Voet (Eds.), Arbeidsrechtelijke reflecties 2014: bijdragen vanuit verschillende werkgroepen van de VvA (pp. 23-68). (Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht; No. 42). Kluwer. http://www.verenigingvoorarbeidsrecht.nl/files/3714/1232/7132/9789013125160_Arbeidsrechtelijke_refelcties_2014_BW_V2.1_ZP.pdf [details]
  • Jansen, N. (2014). Houdt de WWZ voldoende rekening met de contractuele grondslag van het cao-recht? ArbeidsRecht, 21(11), 24-29. [52]. [details]
  • Jansen, N. (2014). Is de preventieve ontslagtoets door overheveling van BBA naar BW vanaf 1 juli 2015 nog voorrangsregel? Juridisch up to Date, 2014(23/24), 15-16. [147]. [details]
  • Jansen, N. (2014). Overgang van onderneming en collectieve arbeidsvoorwaarden: over de nawerking van cao-bepalingen, HVJ EU 11 september 2014, C-328/13. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 3(4), 117-120. [details]
  • Jansen, N. (2014). Verdient de statutair bestuurder wel de bescherming van het arbeidsrecht? Juridisch up to Date, 2014(14), 11-13. [86]. [details]

  2013

  • Jansen, N. (2013). De werknemersbeschermende strekking van artikel 6 EVO. Juridisch up to Date, 2013(11), 7-10. [details]
  • Jansen, N. (2013). Is artikel 7:611 BW een bepaling van bijzonder dwingend recht? Juridisch up to Date, 2013(14), 14-17. [details]
  • Jansen, N. (2013). Over vakbonden, legitimatie en Lotmar. In K. van der Veldt, & M. Wirtz (Eds.), Ontwerpers in arbeidsverhoudingen: draagvlak van de cao (pp. 73-89). Den Haag: AWVN. [details]

  2021

  • Ramos Martin, N. E., Muñoz Ruiz, A. B., & Jansen, N. (2021). Deficits on Social Protection of Workers in the PHS Sector. Can Equality Law Solve the Gap? Comparative Perspectives from Spain and the Netherlands.. 1-22.

  2019

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Boom Uitgevers
   Redactiewerk (Tijdschrijft TVO en Tijdschrift VSZ)
  • Brantjes Advocaten en Lexence advocaten
   inhouse cursussen
  • Kluwer
   bewerken Tekst & Commentaar Arbeidsrecht (Wet Cao en Wet Avv)
  • SDU, CPO, Inst. voor Arbeidsrecht & HRM
   verzorgen van cursussen