Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Werkgerelateerde waarden en uitkomsten

Werk speelt een belangrijke rol in het leven van mensen. Werk neemt vaak een substantieel deel van een mensenleven in beslag en heeft een sterke invloed op iemands maatschappelijke positie en zijn of haar welzijn. De derde component van het onderzoek van AIAS-HSI heeft betrekking op de rol van werk in het leven van mensen en hoe verschillende aspecten van werk worden gewaardeerd (de werkgerelateerde waarden), als ook op de extrinsieke en intrinsieke kwaliteit van werk en de ongelijkheden daarin (de werkgerelateerde uitkomsten). Het onderzoek omvat een analyse van de wisselwerking of dynamiek tussen waarden en uitkomsten: slagen mensen erin om hun werkgerelateerde waarden te realiseren, hoe beoordelen zij de uitkomsten, en hoe beïnvloeden (objectieve en subjectieve) uitkomsten de waarden? Werkgerelateerde waarden en uitkomsten betreffen niet alleen de werkenden. Naast werkenden hebben ondernemers, werkgevers, collectieve actoren en de maatschappij in brede zin verschillende waarden en een verschillende waardering van uitkomsten. De waarden van uiteenlopende actoren kunnen tegengesteld zijn aan elkaar of overeenkomen met elkaar, en de regulering van de arbeidsmarkt kan de verwezenlijking van waarden van verschillende groepen versterken of verzwakken.

De ontwikkelingen op de huidige arbeidsmarkt gaan in veel ontwikkelde economieën samen met veranderende arbeidspatronen, met ontwrichting van bestaande regulering van de arbeidsmarkt en van de sociale bescherming als gevolg. De opkomst van de niet-standaard arbeidsrelatie gaat samen met een vermindering van de werk- en inkomenszekerheid, employability, vertegenwoordiging van werkenden, en gelijkheid van kansen. Anders gezegd: de flexibilisering van de arbeidsmarkt wijzigt waarschijnlijk zowel de elementen die mensen belangrijk vinden (waarden) als de kwaliteit van werk en de daarmee verbonden ongelijkheden (uitkomsten). Maar veranderende perspectieven op genderrollen en de invloed van nieuwe technologieën, globalisering, enz. op werk wijzigen waarschijnlijk de rol van werk in het leven van mensen, de beoordeling van verschillende aspecten van werk (waarden) en de kwaliteit en ongelijkheid van werk (uitkomsten). Bovendien kunnen nieuwe waarden opkomen, zoals een toegenomen voorkeur voor autonomie, belang van evenwicht tussen werk-privé, flexibiliteit en het recht om onbereikbaar te zijn; daarnaast wordt de werkplek in toenemende mate een belangrijke maatschappelijke institutie. Als meer mensen hun werkgerelateerde waarden niet realiseren – of verschillen in hun mogelijkheden om die waarden te realiseren groter worden – kan dat leiden tot grotere ongelijkheden op de arbeidsmarkt en in de maatschappij in het algemeen, en kan dat (nieuwe of gewijzigde) regulering vergen.

Een deel van het AIAS-HSI-onderzoek is bedoeld om meer evidence-based inzicht te krijgen in werkgerelateerde waarden van werkenden, werkgevers en de samenleving in het algemeen, alsmede de uitkomsten daarvan. Juridisch onderzoek gaat na welke waarden van werkenden en werkgevers verankerd zijn in het nationale recht en in het internationale recht (bijvoorbeeld Europees Sociaal Handvest en de ILO-verdragen) en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Sociologisch onderzoek analyseert welke waarden verschillende stakeholders belangrijk vinden en hoe de kwaliteit van werk in de tijd verandert. Bovendien richt het onderzoek zich op de vraag hoe werkgerelateerde waarden en de uitkomsten verbonden zijn met persoonlijke kenmerken en kenmerken van het werk, met de organisatorische context waarin het werk wordt uitgeoefend, en met de invloed van zowel formele als informele instituties. Dergelijke empirische onderzoeksresultaten leggen een feitelijk fundament voor de normatieve dimensie van (juridisch) onderzoek.