Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Onderzoek

De positie van het arbeidsrecht

AIAS-HSI

Dit hoofdthema heeft een duidelijk juridische invalshoek. De factor arbeid ondervindt niet alleen invloed van privaat- en publiekrechtelijke regels die direct op arbeid betrekking hebben, maar ook van andere rechtsgebieden. Samengevat betreft dit zwaartepunt de vraag naar hoe andere thematische rechtsgebieden zich verhouden tot (delen van) het arbeidsrecht. Zo bestaan het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht al decennia naast en met elkaar, waarbij af en toe zich bepaalde botsingen voordoen, zoals bij de regulering van de rechtspositie van de statutair bestuurder en ten aanzien van de werknemer in concernverband.

Andere voorbeelden zijn het faillissementsrecht (doorstart en pre-pack), het mededingingsrecht (kartelverbod vs. ordening/arbeidsrust) en het financieel recht (beloning). Rode draad is dat de verhouding tussen het arbeidsrecht en andere rechtsgebieden niet steeds goed doordacht is hetgeen tot dogmatische en praktische problemen leidt. Anderzijds geldt echter dat andere rechtsgebieden mogelijkheden bieden; zo biedt het ondernemingsrecht structuren die gebruikt kunnen worden om de arbeid van werkenden – buiten de arbeidsovereenkomst – te reguleren, waarbij te denken valt aan de coöperatie of andere verenigingsvormen.

In het faillissementsrecht geldt dat de curator afspraken kan maken met potentiële doorstartkandidaten over werkgelegenheid. Oplossingen voor (vermeende) problemen moeten dus niet alleen gezocht worden in het arbeidsrecht, maar ook in deze andere rechtsgebieden. Dat geldt in de huidige tijd wellicht nog sterker dan voorheen. De instrumenten die buiten het arbeidsrecht relevant zijn, zijn in aantal toegenomen – de keuze is daarmee bovendien diffuser geworden. In dit kader is voor het onderzoek de vraag relevant welke instrumenten deze andere rechtsgebieden bieden en op welke wijze zij kunnen worden benut om recht te doen aan de wensen met betrekking tot de vormgeving van de arbeidsbetrekking in de (nabije) toekomst. Hier bevindt zich een zeer gevarieerd veld van potentieel onderzoek.